Smrtná neděle [21.3.2010]
ISO 200, 1/125 s, F8.0 ISO 200, 1/125 s, F9.0 ISO 200, 1/160 s, F8.0 ISO 200, 1/125 s, F9.0 ISO 400, 1/200 s, F7.1
thn00016.jpg thn00017.jpg thn00018.jpg thn00019.jpg thn00020.jpg
ISO 200, 1/100 s, F7.1 ISO 400, 1/200 s, F7.1 ISO 400, 1/200 s, F5.6 ISO 200, 1/125 s, F7.1 ISO 400, 1/200 s, F7.1
thn00021.jpg thn00022.jpg thn00023.jpg thn00024.jpg thn00025.jpg
ISO 200, 1/125 s, F9.0 ISO 200, 1/100 s, F7.1 ISO 200, 1/125 s, F8.0 ISO 200, 1/100 s, F8.0 ISO 200, 1/160 s, F8.0
thn00026.jpg thn00027.jpg thn00028.jpg thn00029.jpg thn00030.jpg
Vytvořeno 12. prosince 2010 v 11:26:48 - (©) www.lhotauvyskova.cz